De tekst op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld door Zilvani, met behulp van onze leveranciers en diverse naslagwerken.

PRIJZEN

De prijzen op onze website zijn zorgvuldig samengesteld, toch kan het zo zijn dat er ergens een prijs genoemd wordt die niet klopt.

INFORMATIE VAN DERDEN

Wanneer Zilvani hyperlinks naar internetsites van derden weergeeft, betekent dit niet dat Zilvani de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door Zilvani niet geverifieerd.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Zilvani of de rechthebbende, behoudt alle rechten met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie. Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zilvani of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Je mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor jouw eigen persoonlijk gebruik.

TOEPASSELIJK RECHT

Op deze internetsite en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Indien anderstalige versies van de disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

WIJZIGINGEN

Zilvani behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.